Algemene voorwaarden & info

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle lessen en packages die door Bewust.Yoga worden verzorgd. In deze voorwaarden verstaan we onder:

1.1 Deelnemer: degene die de lessen en packages volgt of gaat volgen.

1.2 Onder lessen en packages verstaan we de wekelijkse lessen en persoonlijk maatwerk op locatie.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 Een inschrijving is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag, of, bij betaling in termijnen, het eerste deel daarvan.

2.2 Alle lessen en packages worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van het inschrijfformulier heeft een deelnemer twee weken bedenktijd.

Artikel 3: Uitvoering

3.1 Bewust.Yoga levert lessen en packages waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op www.bewust.yoga ten tijde van het startmoment staat vermeld.

3.2 De Bewust.Yoga is gerechtigd:

  • De inhoud van de lessen en packages tussentijds te wijzigen om reden van erkenning door externe instanties en/of om reden van kwalitatieve verbetering.
  • De lessen en packages voor wat plaats en tijd betreft te wijzigen.
  • Bij onvoldoende aanmeldingen lessen of activiteit af te gelasten of aanmeldingen niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk of per mail bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.

3.3 Bewust.Yoga heeft het recht om, in geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden van de trainer, de trainer te vervangen dan wel de les of activiteit te verplaatsen. Bewust.Yoga is hiervoor jegens de deelnemer niet aansprakelijk en het geeft de deelnemer geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Indien nodig zorgt Bewust.Yoga voor vervanging tegen dezelfde condities en op hetzelfde kwaliteitsniveau.

3.5 Bewust.Yoga werkt met docenten die een goede, meerjarige en intensieve scholing hebben genoten en ervaring hebben.

3.6 Bewust.Yoga werkt met docenten die als lid of aspirant lid zijn aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) of een vergelijkbare kwaliteit leveren en biedt stageplaatsen voor yogadocenten in een VYN erkende opleiding.

Artikel 4: Annulering en wijziging

4.1 Annuleren (de (tijdelijke) opzegging van lessen en packages door de deelnemer) kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

4.2 Annuleren van lessen:

  1. Kosteloze annulering is mogelijk tot vier weken (28 dagen) voor aanvang van de trainingsdag.
  2. Tot 2 weken (14 dagen) voor de startdatum bedragen de annuleringskosten 50% van het totale bedrag.
  3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 100% van het totale bedrag en/of is geen restitutie mogelijk. De deelnemer kan – na overleg met Bewust.Yoga – de trainingsdag later inhalen dan wel vervanging sturen (zie artikel 5).

4.3 Annuleren van de packages:

  1. Tot 2 weken voor de startdatum kan kosteloos worden geannuleerd.
  2. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang bedragen de annuleringskosten 100% van de kosten. De deelnemer kan – na overleg met de Bewust.Yoga – wel vervanging sturen (zie artikel 5).

4.4 Indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan de deelnemer hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Bewust.Yoga. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot 100% van de prijs over de reeds gevolgde en/of lopende delen van de opleiding en de niet te annuleren arrangementskosten.

4.5 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

4.6 Bij annulering door Bewust.Yoga vanwege een te klein deelnemersaantal worden de reeds betaalde kosten binnen een week teruggestort op rekening van de deelnemer. Het besluit om te annuleren wordt uiterlijk zeven dagen van tevoren bekend gemaakt.

Artikel 5: Inhalen/vervanging

De deelnemer heeft het recht na overleg met de Bewust.Yoga een gemiste les bij een andere groep in te halen, indien daar een plek vrij is en mits er voor deze activiteit voldoende inschrijvingen zijn, binnen een jaar en tegen administratie- en locatiekosten. Dit aanbod geldt echter niet voor packages.
Een deelnemer kan zich kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan de Bewust.Yoga doorgegeven en mits deze collega tot de doelgroep van deze les behoort.

Artikel 6: Betaling

6.1 Alle opgegeven prijzen zijn incl. BTW.

6.2 Op het inschrijfformulier geeft de deelnemer aan of hij/zij de packages in één keer dan wel in termijnen wil voldoen. Voor het volgen van de lessen is het bedrag per maand, jaar of via een strippenkaart te voldoen. Dit gebeurt contant of per betaalverzoek.

6.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of zoveel eerder dat de betaling op de dag van de training of activiteit voldaan is.

6.4 Indien de deelnemer, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich (uitsluitend schriftelijk) wenden tot Bewust.Yoga met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Bewust.Yoga met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Artikel 7: Wanbetaling

7.1 Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de deelnemer.

7.2 Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten van Bewust.Yoga worden ontzegd.

7.3 Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Bewust.Yoga niet.

7.4 De overeenkomst met de deelnemer kan, in geval van wanbetaling, eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst door Bewust.Yoga worden verbroken. Bewust.Yoga is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de deelnemer in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Artikel 8: Eigendomsrecht

Van het door de Bewust.Yoga verstrekte materiaal en de tijdens de lessen of packages gebruikte werkvormen blijven alle auteursrechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bewust.Yoga.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

De Bewust.Yoga zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Daartoe is een aparte privacyverklaring opgesteld, deze is in te zien.

Artikel 10: Calamiteiten/overmacht

10.1 Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van de Bewust.Yoga, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van de Bewust.Yoga kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, staking, natuurrampen, aanslagen, afmeldingen door merendeel van de groep door griepepidemie en dergelijke.

10.2 Overmacht geeft de Bewust.Yoga het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de deelnemer tot betaling gehouden.

10.3 Indien zich aan de zijde van de Bewust.Yoga een overmachtsituatie voordoet, zal de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk door de Bewust.Yoga op de hoogte worden gesteld en zal de Bewust.Yoga hem berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn.

Artikel 11: Klachten – geschillen

Deelnemers die niet tevreden zijn over het niveau van de trainingen, hun betalingsverplichtingen, de kwaliteit van de trainer, de beoordeling op toetsen of de uitslag van het eindgesprek, moeten hun klacht in alle redelijkheid kunnen voorleggen. Uitgangspunt daarbij is dat betrokkenen in eerste instantie zelf in gesprek gaan over de aard en de redelijkheid van de klacht. Het is de intentie van Bewust.Yoga klachten en geschillen rechtstreeks tussen de betrokken partijen op te lossen.

11.1 Eventuele klachten over uitvoering van de overeenkomst dienen binnen uiterlijk een maand na constateren, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven aan Bewust.Yoga kenbaar worden gemaakt. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar recht ter zake verliest.

11.2 Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer niet van zijn/haar betalingsverplichting.

11.3 Op de overeenkomst tussen de Bewust.Yoga en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Bewust.Yoga is gevestigd.

Artikel 12: Eigen verantwoordelijkheid

12.1 Bij Bewust.Yoga gaan we er van uit dat je in staat bent om normale lichamelijke inspanning te verrichten. Als je hierover twijfelt, raadpleeg dan je huisarts of een specialist.

12.2 Als je onder behandeling bent voor bepaalde klachten en/of gebruik maakt van medicatie, overleg dan altijd met jouw specialist over mogelijkheden en risico’s.

12.3 Bewust.Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of opgelopen letsel.

12.4 Je neemt op eigen risico deel aan de lessen van Bewust.Yoga.

12.5 Als je last hebt van lichamelijke en/of psychische klachten, meld dit dan altijd voorafgaand aan de les bij de docent.

Artikel 13: Praktische informatie lessen

12.1 In de kleedruimte staan kluisjes zodat je de yogaruimtes op blote voeten of sokken kunt betreden. Zo blijft de zaal schoon tijdens de lessen. Let in de zomer op vieze voeten door slippers. Neem eventueel een washandje mee zodat je je voeten kunt wassen.

12.2 Laat waardevolle spullen thuis. Kleine spullen zoals sleutels, portemonnee en mobiele telefoon (mits uitgeschakeld) kan je opbergen in de kluisjes. Jassen en tassen blijven in de garderobe.

12.3 Roken en het gebruik van mobiele telefoons in de ruimtes van Bewust.Yoga is niet toegestaan.

12.4 Bewust.Yoga is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

12.5 De lessen eindigen met een eindontspanning of meditatie. Als er nog een les voor of na jouw les plaatsvindt, wees dan rustig en stil in de openbare ruimtes uit respect voor de cursisten.

12.6 Aan het einde van de les maak je de gebruikte materialen schoon en berg je netjes en zorgvuldig op.